Iekšējās kārtības noteikumi 

 
     Veselības sporta un fizioterapijas prakse „FIZIOFIT” (turpmāk tekstā – „iestāde”), iekšējās kārtības un drošības tehnikas un uzvedības noteikumi (turpmāk tekstā – „iekšējās kārtības noteikumi”) ir paredzēti, lai noteiktu uzvedības normas, iekšējo kārtību, apmeklētāju un IESTĀDES savstarpējās robežas, tiesības un pienākumus.
 
 • Iekšējās kārtības noteikumu spēkā esošā redakcija tiek izvietota IESTĀDES apmeklētājiem pieejamā vietā kluba telpās un publicēta internetā  (http://www.fiziofit.info/ieksejas-kartibas-noteikumi/)
 • Iegādājoties abonementu vai vienreizējo biļeti, persona ar to apliecina, ka apņemas ievērot iestādes iekšējās kārtības noteikumus.
 • Jaunieši līdz 18 gadu vecumam drīkst apmeklēt nodarbības tikai ar likumiskā pārstāvja rakstisku atļauju.
 • Katrs apmeklētājs personīgi atbild par savu veselības stāvokli (ieteicams sākumā vērsties pie sava ģimenes ārsta pēc konsultācijas), funkcionālais speciālists veidos nodarbību programmu atbilstoši ārstu rekomendācijām balstoties uz atzītām medicīnas tehnoloģijām.
 • Pirms vizītes pie fizioterapeita ir ieteicams konsultēties pie augstākās kvalifikācijas speciālista: rehabilitologa, neirologa, ķirurga, traumatologa ortopēda, ģimenes ārsta, kardiologa, pulmonologa u.c., lai sadarbība būtu optimāla un efektīva.
 • Ikvienam jāievēro personīgās higiēnas prasības. Fitnesa zāles un kabinetu zonā jāierodas tīrā sporta tērpā (bez metāla dekoratīviem elementiem, saspraudēm, nozīmītēm utt.), un sporta apavos ar neslīdošu zoli. Sods par šo pārkāpumu 10 EUR. Trenažieru zālē jāievēro higiēnas noteikumi, jātrenējas tikai sporta apģērbā, kaila ķermeņa saskarsmes vietās ar trenažieri trenažierim jāuzsedz dvielis. Ienākot iestādē teritorijā pie ieejas jāapģērbj bahilas.
 • Pulksteņi un rotaslietas pirms nodarbības  ir jānoņem.
 • Par ģērbtuves skapīšos atstatām vērtslietām, naudu, dokumentiem un citam mantām iestādes pārstāvji neatbild. 
 • Iestādē tiek veikta videonovērošana. Izņemot ģērbtuves, fizioterapeitu kabinetus un tualetes telpas. Iegādājoties abonementu persona piekrīt būt ierakstīts un nepieciešamības gadījumā (nelaimes gadījums, tīšs mantas bojājums un citi incidenti) šie ieraksti tiks nodoti institūcijām, kuru kompetence no Latvijas likumdošanas viedokļa pietiekoša lai izvērtēt noteiktu situāciju.
 • Par inventāra bojāšanu un iekšējo kartības noteikumu neievērošanu iestājas materiālā atbildība, mērogā lai iestāde varētu iegadāties līdzvērtīgo aprīkojumu.
 • Abonements ir personalizēts, to aizliegts nodod lietošanā trešajām personām. 
 • Neizmantotie abonementi/apmeklējumi netiek pārcelti/pagarināti un/vai kompensēti slimības un/vai citu iemeslu dēļ.
 • FIZIOFIT SIA un tās personāls neuzņemas atbildību par apmeklētājiem radītājiem zaudējumiem negadījumu, gūto traumu un citu iemeslu dēļ, kas radušies trenažieru zāles apmeklētāja nevērības vai šo noteikumu neievērošanas rezultātā.
 • Jebkāda veida apreibinošo un narkotisko vielu ienešana iestādes telpās un to lietošana ir aizliegta. Nedrīkst apmeklēt nodarbības reibuma stāvoklī. Darbinieki tiesīgi atteikt pakalpojumus un pārtraukt nākotnes sadarbību (t.i. Ielaist iestādes teritorijā).
 • Garderobes skapīša atslēgas pazaudēšanas gadījumā sods 5 EUR.
 • Aizliegts bez trenera atļaujas izmantot sporta inventāru un aprīkojumu. Trenažieru zālē aizliegts bez trenera uzraudzības (nepieciešams nodrošināt iespējamu asistēšanu slodzes pārvarēšanā) veikt vingrinājumus ar maksimālo svara slodzi.Pārnesot vai ceļot smagumus jāievēro smagumu celšanas un pārnešanas ergonomijas principus.
 • Pirms beigt treniņu uz aerobās grupas ar elektrību darbināmā trenažiera (skrejceļa) un nokāpt no tā, trenažiera slīdlente ir jāaptur, nospiežot pogu „Stop”.
 • Ja nodarbības laikā pasliktinās pašsajūta nekavējoties jāpārtrauc nodarbību un jālūdz iestādes personāla palīdzība
 • Iekārtas un inventāru atļauts izmantot vienīgi tam paredzētajam mērķim un ievērojot izmantošanas instrukcijas; šaubu gadījumā par inventāra un iekārtu pareizas izmantošanas veidu jālūdz skaidrojums un padoms kluba personālam.Pabeidzot vingrojumu klients apņemas novietot inventāru atpakaļ, tam paredzētāja vietā.
 • Nekavējoties jāinformē iestādes personāls:

Par jebkādām paša vai cietu klientu iegūtām traumām vai veselības traucējumiem;

Par citu klientu neatbilstošu rīcību vai uzvedību, kas pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus vai var radīt traumas vai veselības apdraudējuma riskus noteikumu pārkāpējiem vai citiem  apmeklētājiem;
Par inventāra un iekārtu bojājumiem un defektiem.
 • Iestāde klientiem un citam trešajam personām aizliegts:
Skaļi uzvesties, aizskart vai citādi traucēt pārējos klientus un personālu;
Fotografēt, filmēt vai veikt audio ierakstus kluba telpās;
Jebkādā veidā bojāt kluba inventāru, iekārtas un telpas;
Bez nepieciešamības aizņemt kluba inventāru un iekārtas vai apgrūtināt citiem klientiem to izmantošanu.
 • Iestādes vadība ir tiesīga nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos.
 • Personālam ir tiesības izraidīt un turpmāk neielaist iestādes telpās, kā arī anulēt abonementu un klienta reģistrāciju bez iepriekšēja brīdinājuma un bez kompensācijas klientiem, kuri neievēro iestādes iekšējās kārtības noteikumus.
 • Iestādes personāls patur tiesības pēc saviem ieskatiem liegt ieeju iestāde, kā arī atteikt klienta reģistrāciju un abonementa iegādi personām, kas var traucēt vai radīt kaitējumu iestādes darbībai vai interesēm.
 • Personālam ir tiesības liegt iespēju klientam piedalīties grupu nodarbībās, ja klients kavē nodarbību sākumu.
 • Personāls neuzņēmās materiālo atbildību un civiltiesisko atbildību par kaitējumiem klienta vārdā, kas radušies neievērojot iekšējās kārtības noteikumus, brīdinājuma zīmes, inventāra izmantošanas instrukcijas vai personāla norādījumus, kā arī klienta paša neuzmanības vai citu klientu rīcības rezultātā.
 • Iestāde un tās personāls neuzņēmās materiālo atbildību par telpās atstātajām mantām vai citām materiālajām vērtībām 

 • Klientam ir tiesības:
Izmantot iestādes pakalpojumus atbilstoši iegādātā abonementa noteikumiem;
Izmantot citus maksas pakalpojumus, speciālos piedāvājumus un atvieglojumus; 
 •  Klientiem ir pienākums ievērot spēkā esošos kluba iekšējās kārtības noteikumus, patstāvīgi sekot un iepazīties ar kluba iekšējās kārtības noteikumu izmaiņām.

 •  Apmeklētāji tiek aicināti savus priekšlikumus un ieteikumus ierakstīt Atsauksmju un priekšlikumu grāmatā (prasīt administrācijai).